Jurj?nu Andreja koka p?šaminstrument?listu konkursa nosl?guma koncerts

Piektdien, 14. oktobr?, Lielaj? ?ild? notiks Jurj?nu Andreja koka p?šaminstrument?listu konkursa nosl?guma koncerts. Koncerta ?pašais viesis – konkursa ž?rijas priekšs?d?t?js, iev?rojamais Šveices flautists, nep?rsp?jamais sp?les meistars F?likss Rengli, kurš b?s solists Fransu? Devj?na Otraj? flautkoncert?. Programm? l?dz?s Devj?nam un laure?tu apbalvošanai – Ilonas Bre?es jaundarbs “Ceturtais R?gas koncerts”, kur solisti b?s LNSO grupu koncertmeistari J?nis Porietis (trompete), Kaspars Majors (trombons) un Raivis M?gurs (tuba). Latvijas Nacion?lo simfonisko or?estri diri??s Guntis Kuzma.

No 7. l?dz 14. oktobrim R?g? sesto reizi notiek Jurj?nu Andreja starptautiskais koka p?šaminstrument?listu konkurss. To r?ko J?zepa V?tola Latvijas M?zikas akad?mija.

Šobr?d norit spraiga sacens?ba starp lab?kajiem 36 konkursa dal?bniekiem, kas savu sniegumu visaugst?k?s gr?t?bas ska?darbos demonstr? konkursa otraj? k?rt?. Jau 12.oktobra vakar? m?s uzzin?sim sešus fin?listus, kas turpin?s sacens?bu Fin?l? ar Latvijas Nacion?lo simfonisko or?estri.

14. oktobra vakar? Lielaj? ?ild? notiks laure?tu apbalvošana un konkursa nosl?guma koncerts, kur? Latvijas Nacion?lo simfonisko or?estri diri??s Guntis Kuzma.

Konkursa ž?rijas priekšs?d?t?js F?likss Rengli sp?l?s solo Fransu? Devj?na (1759–1803) Otraj? flautkoncert?. Par savu izv?li R?g? atska?ot Devj?na m?ziku Rengli saka: “Remažora koncertu dzird?ju, b?dams mazs z?ns, un, iesp?jams, tieši tas mani iedvesmoja m?c?ties sp?l?t flautu un k??t par m?zi?i” (no Anetes Ašmanes intervijas žurn?la “M?zikas Saule” rudens laidien?). Fransu? Devj?ns bija 18. gadsimta flautists un komponists. Rengli saka: “Melodiju emocion?l? t?lain?ba un skaidri struktur?t?s m?zikas pl?dums vi?am devis apz?m?jumu “fran?u Mocarts”.”

F?likss Rengli R?g? viesojies jau vair?kk?rt, un daudzi, iesp?jams, atcer?sies vi?a uzst?šanos 2008. gada jaun?s m?zikas festiv?l? “Ar?na”, kad meistars kop? ar Latvijas Radio kori un Sinfonietta R?ga atska?oja Heinca Holligera m?ziku. Freiburgas M?zikas augstskolas (V?cija) profesors F?likss Rengli ir viens š?br?ža izcil?kajiem flautistiem, un vi?a autorit?te ir tikpat liela gan atska?ot?jm?ksl?, gan pedago?ij?; vi?š sniedz koncertus un meistarklases vis? pasaul?.

Koncerta programm? iek?auts Latvijas komponistes Ilonas Bre?es (1959) sacer?ts jaundarbs – “Ceturtais R?gas koncerts” trompetei, trombonam, tubai un simfoniskajam or?estrim (2016), kur? komponiste t?lojusi Vecr?gas tor?u un jumtu l?knes, ska??s z?m?jusi Vecr?gas bru?i un paudusi emocion?lu attieksmi pret Vecr?gu k? R?gas sirdi.

Ilona Bre?e saka: ““Ceturtais R?gas koncerts” sacer?ts ?paši LNSO k? velte or?estra 90 gadu jubilej?. Koncert? ir tr?s solisti un tr?s da?as. Katr? da?? viens instruments ir vadošais triju solistu sasp?l?. Pirm? da?a dod iesp?ju vair?k izpausties tubas sp?les meistaram Raivim M?guram. Otr? da?a ir sacer?ta trompetistam J?nim Porietim, bet trešaj? da?? priekšpl?n? izvirz?s trombons un solists Kaspars Majors.” Nosauktie solisti ir LNSO attiec?go instrumentu grupu koncertmeistari.

Ilonas Bre?es iepriekš?jie R?gas koncerti, kas divertismentu stil? veidoti solistu grupai un or?estrim, atska?oti 2006. gad? (Sandis Šteinbergs, R?ta Lipinait?te, ?riks Kiršfelds, Kremerata Baltica), 2007. gad? (Darja Smirnova, Arigo Štr?ls, Sinfonia concertante, Andris Vecumnieks) un 2011. gad? (Normunds Šn?, Guna Šn?, LNOB or?estris, Andris Poga).

Pats svar?g?kais – šaj? koncert? b?s iesp?ja dzird?t un redz?t jaunos talantus, kas konkurs? ieguvuši pr?m?tas vietas. Jurj?nu Andreja v?rd? nosauktais konkurss šogad ieguvis nebijušu starptautisku v?rienu, un konkursantu atlase bija seviš?i stingra, lai piedal?tos lab?kie no lab?kajiem.

Jurj?nu Andreja koka p?šaminstrument?listu konkursa nosl?guma koncerts notiks piektdien, 14. oktobr?, plkst. 19.00 Lielaj? ?ild?

You may also like

Page 1 of 179

Artículos relacionados

Amstel Quartet featuring Niti Ranjan Biswas on ‘Amstel Raga’ album

saxo

J.M LONDEIX COMPETITION AWARD CEREMONY (July 2014)

saxo

Londeix 2017 – Jacob Kopcienski (USA) – XXII Leggenda by Sigfrid Karg Elert

saxo