GeneralNOTICIASÚltimas noticiasOFERTAS DE EMPLEO

Bolsa de Trabajo extraordinaria para cubrir por sistema de oposición para cubrir temporalmente la plaza de profesor de música del ayuntamiento de Palma de Mallorca

us iphone 4 boib boletn oficial de las islas baleares para ios

 

 

La Regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior, per resolució número 267 d’11 de gener de 2018, va acordar el següent

PRIMER.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d’un borsí extraordinari pel sistema oposició pel torn lliure per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí de la banda de música de l’Ajuntament de Palma enquadrats en l’escala d’Administració especial, subescala serveis especials, classe comeses especials/banda de música, especialitat professor/a músic/a saxòfon, grup A, subgrup A1, que s’adjunten.

SEGON.– Publicar la present Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

BASES DE PROVES SELECTIVES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UN BORSÍ PER A LA COBERTURA TEMPORAL DE PLACES DE PROFESSOR/A MÚSIC/A SAXÒFON

ESCALA: Administració especial, subescala serveis especials, classe comeses especials/banda de música, especialitat professor/a músic/a saxòfon.

GRUP: A, subgrup A1

REQUISITS  DELS  ASPIRANTS:

1-. Estar en possessió del títol superior de música en l’especialitat de saxòfon.

2-. Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell B2 mitjançant un certificat expedit per l’EBAP, o bé pels títols, diplomes i certificat homologats establert a l’Ordre del Conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció general de Cultura i Jovent (BOIB núm. 34, de 12-03-2013) o per Certificat expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut, que segons el Decret 6/2012, de 3 de febrer, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, (BOIB número 19, de 07-02-2012), garanteixi els coneixements de català exigits. Aquest document acreditatiu, original o fotocòpia compulsada, s’haurà de presentar dins el termini d’admissió de sol·licituds al procés selectiu, sense que es puguin presentar en cap altre moment.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Oposició

QUALIFICACIONS:  Totes les proves seran obligatòries i eliminatòries.

CATEGORIA DEL TRIBUNAL: Primera.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:

Les persones aspirants a les proves selectives hauran d’emplenar l’imprès establert per l’Ajuntament de Palma, que se’ls facilitarà a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania d’aquest Ajuntament. Així mateix, l’esmentat imprès podrà obtenir-se a través d’Internet consultant la pàgina web www.palma.es; aquest imprès haurà d’obtenir-se per duplicat a l’objecte que l’interessat es quedi una còpia segellada de la instància presentada.

Les sol·licituds s’han de dirigir a la Regidora de Funció Pública i es podran presentar a qualsevol de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Palma o en qualsevol de les formes previstes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Els drets d’examen seran de 26,52 euros i seran abonats per les persones interessades dintre el termini d’admissió d’instàncies mitjançant el document d’autoliquidació que les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) els entregarà al presentar la sol·licitud d’admissió a la convocatòria. També es poden abonar per gir postal a les oficines de correus o amb targeta financera a la pròpia OAC.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vuit dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades hauran d’acompanyar:

a. Una fotocòpia acarada del document nacional d’identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).

b. Una fotocòpia acarada del títol acadèmic exigit per formar part de la convocatòria (anvers i revers) i de qualsevol altres requisits exigit a les bases específiques (nivell de català). El justificant de pagament dels drets d’expedició d’aquest només té validesa fins a l’expedició del títol. Es presumeix que el títol ha estat expedit quan han transcorregut més de dos anys des de l’emissió del justificant del pagament dels drets d’expedició i, en aquest cas, les persones aspirants queden excloses i han d’acreditar-lo en el termini d’esmenes de les deficiències en la sol·licitud o justificar mitjançant un certificat de la universitat corresponent que el títol encara no ha estat expedit.

c. El resguard del pagament de la taxa fet segons la via seleccionada.

Exhaurit el termini de presentació d’instàncies, l’òrgan competent dictarà resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista provisional d’admesos i exclosos, que es publicarà en el tauló d’anuncis d’aquest Ajuntament i en la seva pàgina web, amb indicació de les causes d’exclusió, així com el termini d’esmena de defectes i presentació de reclamacions que es concedeix als aspirants exclosos, que serà de 3 dies hàbils.

Transcorregut aquest termini s’aprovarà la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament i en la web municipal on es farà constar les resolucions de les reclamacions presentades.

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR: El tribunal qualificador estarà constituït per un president o presidenta, designat per l’òrgan competent, i quatre vocals, que seran designats per sorteig d’entre personal funcionari en servei actiu que reuneixi els requisits exigits a la normativa vigent. Aquesta designació implicarà la dels respectius suplents. Al menys la meitat més un dels vocals del tribunal haurà de posseir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l’exigida als aspirants i la totalitat una titulació d’igual o superior nivell acadèmic

El secretari/a serà designat per votació d’entre els vocals. El tribunal podrà disposar la incorporació de personal assessor especialista per a totes o algunes de les proves.

Podran assistir, amb veu però sense vot, les persones representants de les organitzacions sindicals representatives, per a efectuar funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu.

NORMATIVA:

A l’empara del que disposen els articles 10, 55 i 56 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i els articles 15, i 44 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els procediments de selecció de personal al servei de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més d’atendre els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, han d’obeir a criteris de celeritat, eficiència i agilitat.

Aquesta convocatòria es regirà per les bases de borsins i bases generals 2016, ambdues publicades al BOIB núm. 86, de 7 de juliol de 2016, i per les bases de les diferents especialitats del personal de la banda de música, negociades a la Mesa General de Negociació Conjunta el 4 de maig de 2017, aprovades per decret núm. 201710841 de data 5 de juny, i publicades al BOIB núm. 71 de 10 de juny de 2017.

PROGRAMA DE L’OPOSICIÓ

EXERCICI ÚNIC. De caràcter obligatori i eliminatori.

Aquesta convocatòria constarà de dues parts:

1a. PROVA. Interpretació de la següent obra amb el saxòfon alt en Mi b:

            Concert en Mi b Major, op. 109, d’Alexander Glazounov

            Editorial: Editions Alphonse Leduc, amb la cadència original.

Aquesta prova s’ha de realitzar amb acompanyament de piano i és a càrrec de l’opositor dur el pianista que l’ha d’acompanyar.

2a. PROVA. Interpretació de fragments d’obres elegits pel Tribunal. Aquests fragments els podran trobar els opositors en format .pdf a la pàgina web de l’Ajuntament de Palma, www.palma.es, una vegada el Tribunal s’hagi constituït.

La nota d’aquest exercici únic serà la mitjana de les parts, cadascuna d’elles serà puntuada de 0 a 10 punts i s’haurà d’obtenir un mínim de 5 punts per superar cada prova. La puntuació total serà la suma de les puntuacions màximes, i dependrà del nombre de parts que conforme la convocatòria.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, conformement el que disposa l’article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de rebre la present notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició potestatiu s’ha de presentar al registre general d’aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, abans esmentada, i es considerarà desestimat quan no s’hagi resolt ni notificat la resolució, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seva interposició. En aquest cas queda expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, conformement al que estableix l’article esmentat anteriorment, i els 45 i següents de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de rebre la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

Palma, 12 de gener de 2018

El cap de Departament de Personal

p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Antoni Pol Coll

Related posts

PROPUESTA DE UN MÉTODO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA DESARROLLAR LA TÉCNICA DE BASE COMÚN EN LAS ESPECIALIDADES DE CLÁSICO, MODERNO Y JAZZ PARA SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL Autor: Vicente Pérez Ruiz

adolphesax.com

EN DIRECTO: Jean Marie Londeix International Saxophone Competition (Del 9 al 22 de Julio 2017)

adolphesax.com

FLOWS NUEVO CD DE VINCENT DAVID

adolphesax.com

Leave a Comment


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

SazTienda COM PRO SHOP

Adolphesax Editions